Игор Богданоски

Наставник по Математика, роден во Прилеп на 07.09.1977 година. Завршив Гимназија во Прилеп во 1995 година. Природно Математички Факултет група Математика наставна насока завршив во 2001 година. Имам работено во погоелм број основни и средни учеилишта а во моментот работам како насатвник по математика во ООУ Блаже Конески - Прилеп.

» Detalji programa