Помошни софтвери за предавање iTАLC + Netsuport School

Помошни софтвери за предавање iTАLC + Netsuport School, кои претставуваат неопходни алатки за работа во компјутерската училница, како и  за конференцискиот сервис ZOOM, кој заедно со МУДЛ и помошните софтвери за предавање iTАLC + Netsuport School претставуваат одлична комбинација за спроведување на електронска настава а воедно и далечинска настава.

» Detalji programa