Baza podataka u realnom vremenu

Tema koja je obrađena u ovom radu je vrlo zanimljiva i aktuelna. Sam prikaz digitalnog merenja temperature, slanje podataka na stranicu školskog sajta i popunjavanje tabele iz koje se posle uzimaju podaci za upite, pruža sliku savremenog pristupa bazama podataka. U stvari, kreiran je sistem koji radi u realnom vremenu. Kod takvih sistema ulaz predstvlja neku promenu u realnom okruženju, a izlaz treba da odgovara toj promeni. Sam proces programiranja ovakvih sistema je vrlo složen, ali je u programskom jeziku C# to predstavljeno vrlo razumljivo i za one koji se ne bave programiranjem. Baza podataka obrađena je sa više aspekata, pa je podjednako zanimljiva učenicima svih razreda na različitim područjima rada.

Cilj je bio da se u ovom projektu okupe učenici sa dva područja rada: elektrotehnika i ekonomija, pravo i administracija, kao i veliki broj kolega i roditelja u delu evaluacije. Kroz pripremne aktivnosti obrađeni su uređaji, štampane ploče sa dva termometra (koji su merili temperaturu na dva različita mesta), izvršena su digitalna merenja temperature i dobijeni rezultati su upisani u Access bazu podataka, a potom je pokazano kako se to programski realizuje u programskom okruženju C#. Na taj način su povezana teorijska i praktična znanja učenika i ostvarena je korelacija Poslovne informatike i Programiranja. Projekat je zahtevao veliko angažovanje učenika, umeće korišćenja Interneta i raznih Web alata, ali i strpljivu obradu video i audio materijala, te korišćenje MS Office paketa. Pokazan je značaj vršnjačkog učenja i kritičkog mišljenja, uvođenjem najnovijih tehnika rada sa učenicima i korišćenjem savremenih Web alata za učenje (Moodle sistem, društvene mreže, webinari, oglasne table...).

Rad je uradjen u saradnji sa kolegom Vojom Milanovićem, a potpuno je podržan na kursu: http://sskolala.edu.rs/moodle/course/view.php?id=51

» Detalji programa