Primena metoda e-učenja u nastavi Patofiziologije na Farmaceutskom fakultetu: utisci nastavnika i studenata

Pojavom novih oblika komunikacionih tehnologija omogućeno je da proces edukacije značajno evoluira u okviru svojih multidinamičkih metoda. Jedan od novih vidova edukacije je i eLearning, koji se može kombinovati sa klasičnim oblikom nastave. Ovakav kombinovani oblik nastave: omogućava nove načine komunikacije, podstiče aktivno učenje, povećava pristupačnost informacijama i stvara pozitivno okruženje za učenje. Mogućnost za saradnju u učenju i studenska interakcija su ključni za uspeh u ovakvom mešovitom obliku učenja. Takođe, širok spektar interakcije u e-učenju treba razmotriti kao priliku prebacivanja centralne uloge sa profesora na studenta, kao i novi vid procene studenta. Cilj našeg kombinovanog kursa iz Patofiziologije je bio: da se podrži i proširi face-to-face oblik nastavne aktivnosti, da podstakne studente da se pripreme za praktičnu nastavu i interakciju sa nastavnicima i kolegama, kao i da se pruži prilika studentima koji su položili predmet da utemelje i prošire svoja znanja. Na kursu je bilo 25 studenata, koji su pohađali 14 nedelja praktične i teorijske nastave (1 vežba i predavanje nedeljno i online kurs). Pored nastavnika je bilo uključeno u nastavu i 18 studenata moderatora. Nakon kursa je testirana retencija znanja kod studenata koji su pohađali kombinovanu nastavu i studinata koji su slušali nastavu na klasičan način. Nivo retencije znanja je meren testom koji je sadržao 20 pitanja i 10 zadataka obrađenih tokom redovne nastave. Takođe, studenti su bili anketirani kako bi saznali njihove stavove o učenju i motivaciji na ovom predmetu. Studenti koji su pohađali hibridnu nastavu kategorizovani su na slabo, srednje i veoma aktivne studente. Metod za određivanje aktivnosti studenata je bio njihovo rangiranje na osnovu aktivnosti na forumu na slabo aktivni (učešće na manje od 5 foruma), srednje aktivni (učešće na 5-7 foruma) i veoma aktivni (učešće na više od 7 foruma). Studenti koji su pohađali hibridnu nastavu su postigli bolji rezultat na testu od klasičnih studenata 20 ± 8 vs. 18,1 ± 5,9. Visoko aktvni Online studenti (8) su postigli 26,2 ± 8,9, srednje aktivni Online studenti (10) 19,6 ± 5,1 i slabo aktivni Online studenti (7) 13,4 ± 9. Studenti koji su pohađali hibridnu nastavu su bili zadovoljniji oblikom nastave u odnosu na klasične studente. Zaključujemo da aktivno učestvovanje studenata i jasno definisana uloga moderatora može zaista podići kvalitet edukacije.

» Detalji programa