Nikolče Šulevski

м-р Николче Шулевски е професор по германски јазик вработен во СОЕУ Јане Сандански, Бизнис Акедемија Смилевски и сопственик на приватното училиште по германски јазик Делфин. Во 2011 год. магистрирал на тема Примена на компјутерите во наставата по германски јазик во училиштата во РМ. Од 2011 год. активно користи и се занимава со платформата МУДЛ. Од 2012 год. работи на докторска дисертација на тема: Усвојување на германскиот како странски јазик со помош на платформата МУДЛ и други софтвери. Своето стручно усовршување во областа на електронското учење го започнува во 2009 год. со магистратурата. Во 2013 год. се стекнал со 10 месечна стипендија од програмата Erasmus Mundus – Basileus IV, програма на ЕУ на Универзитетот во Хајделберг (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg) за истражување.

» Detalji programa