Primena Moodlea u izvođenju studijskog programa akreditovanog za učenje na daljinu

Pitanja organizacije nastave na daljinu preko sistema za učenje Moodle:

 - priprema sistema za izvođenje nastave:

      • definisanje ovlašćenja (capabilities) po poslovnim funkcijama i formiranje uloga Saradnik u nastavi i Referent Studentske službe, dodela uloga nastavnicima, saradnicima (i asistentima) i referentima;

      • korišćenje sistema za obaveštavanje u Moodleu (u ulogama Referent i Saradnik u nastavi) - forum za obaveštavanje, poruke - pojedinačno i za grupu korisnika, moduli Predstojeća dešavanja i Kalendar kursa početne strane, ali i na pojedinim kursevima iz predmeta; povezivanje sa spoljnim izvorima informacija pomoću modula RSS dovoda (RSS feed) - primer: Poslovi za menadžere – aktuelni poslovi za kategoriju "Menadžment" sa sajta www.poslovi.rs;

      • formiranje skale za ocenjivanje prema Zakonu o visokoškolskom obrazovanju (VŠO);

      • formiranje kategorija ocenjivanja sa sistemom bodovanja (i sumiranja) u svakom studijskom području (predmetu, odnosno kursu), prema vrstama predispitnih obaveza i

      • svrstavanje nastavnih aktivnosti u kategorije ocenjivanja; svođenje internih bodova nastavne aktivnosti na ispitne bodove i automatska primena definisane skale za ocenjivanje;

      • upis studenata na Moodle: preuzimanje podataka iz informacionog sistema Studentske službe, automatsko brisanje iz sistema Moodle studenata neaktivnih u definisanom periodu, grupne operacije sa korisnicima sistema, kreiranje rezervnih kopija koje sadrže izveštaj o aktivnostima studenata radi arhiviranja

- priprema baze ispitnih, kolokvijalnih i pitanja za samoproveru:

      • kategorije pitanja, vrste pitanja;

      • izbor broja pitanja iz kategorije pitanja za pojavljivanje na testu, vremenska ograničenja u rešavanju testa (vreme u kom se može pokrenuti rešavanje, maksimalno trajanje rešavanja, ograničenje broja pokušaja) i posebno hardversko / softversko okruženje za rešavanje testa (modul aktivnosti Test - Quiz ali i Safe Exam Browser – poseban Web čitač za održavanje ispita sa smanjenom mogućnošću varanja na ispitu od strane studenata);

 - realizacija predispitnih obaveza:

      • postavljanje nastavnih sadržaja i aktivnosti - npr. podrška za prikaz flash filmova tutorijala za rad u softveru za predmete iz informatičke oblasti,

      • prisustvo nastavi na osnovu rešavanja testova za samoproveru, kolokvijum, seminarski radovi; rad po grupama u predmetima, grupe na nivou sajta - dodatni korisnički modul FN grupe na nivou sajta, obaveštenja za „grupe grupa“ (grupacije = grupisanje) i posebni nastavni sadržaji za njih, kao i podrška za mentorski rad (izrada završnog, diplomskog, specijalističkog, master rada, doktorske disertacije);

- realizacija prijave ispita, izbora mentora specijalističkog rada i anketiranje studenata za proveru kvaliteta nastave preko Moodlea (primena modula Feedback);

- prema Zakonu o VŠO ispiti su u sedištu ustanove - postavljanje rezultata na Moodle i preuzimanje u informacioni sistem Studentske službe (administracije institucije)

» Detalji programa