Prilog sistemu za razvoj IKT u sektoru obrazovanja – podaci o korisnicima

Samo servisi kojima je pristup otvoren, a takvih je malo, nemaju potrebu da održavaju informacije o svojim korisnicima. Neuporedivo veći broj servisa, među njima i Moodle, zahtjevaju ili se oslanjaju na autentifikaciju korisnika, da bi se pristup servisu kontrolisao, ograničio ili omogućio različitim grupama korisnika.

Internet prolazi kroz fazu razvoja u kojoj je ključno identifikovati korisnike. Posljedice se vidljive čak i na društvenom nivou. Součeni smo sa zadacima koji se ranije nisu javljali.

Ova prezentacija osvjetliće problem autentifikacije korisnika u širem kontekstu – kada problem rješavanja autentifikacije postaje složen, koje koristi možemo očekivati ako takav složen problem rješimo, koje tehnologije postoje, mogući izbori, koje komponenete imamo u akademskom okruženju, šta nedostaje, redosljed koraka...

Cilj je da se pokrene razmišljanje o integrativnom razvoju middleware servisa za autentifikaciju i autorizaciju u sektoru obrazovanja.

» Detalji programa