Tri primera primene Moodlea u gimnaziji

Vizuelno programiranje

Nastava programiranja u gimnaziji praćena je mnogim problemima: nedovoljno računarske opreme, nedostatak projektora za teoretske časove, vremenska distanca između predavanja i vežbi, usmerenost na jedan udžbenik i beleške sa časa, premalo vremena da se realizuje individualizacija nastave koja bi premostila razlike u predznanjima i afinitetima za ovu oblast... Svaka tema, u zavisnosti od prirode sadržaja i planiranih aktivnosti, sadrži lekcije, dodatne resurse, forum, domaće zadatke, tekstove, informacije vezane za realizaciju nastave i blok nastave specifične za aktuelnu temu. Svi učenici imaju otvoren nalog na sajtu, sajt je otvoren za pristup svima, ali su ocene, domaći zadaci i testovi zaključani lozinkom koju učenici dobijaju od nastavnika na času, zbog zaštite njihove privatnosti. Sadržaji su imali raznovrsnu namenu: dodatak predavanju i zvaničnom udžbeniku, zadaci za vežbu, materijal za korišćenje na časovima vežbi, domaći rad, dodatna literatura, zadaci koje su učenici jedni drugima zadavali...

Maturski radovi

Pri izboru maturskih tema, neretko se dešava da učenici izaberu istu temu, učenici koji imaju kasnije čas su u nepovoljnijem položaju pri izboru tema, pogrešno zapišu naslov rada i slično. Konsultacije je veoma teško zakazati i održati zbog neusaglašenosti rasporeda časova opterećenog sedmim časom i blok nastavom.
 Na  portalu za elektronsko učenje sa kojim su učenici radili tokom godine formiran je „kurs“ namenjen podršci pri izradi maturskog rada. Početna ideja je bila da se na sajt postave teme i propozicije po kojima učenici vrše rezervaciju i izbor tema. Nakon konačnog izbora teme putem sajta se vrše konsultacije i šalju radne verzije. Takođe, na jedinstven način svi učenici se informišu o načinu izrade, rokovima i ostalim formalnim aspektima toka mature. Kurs je zaštićen lozinkom zbog zaštite privatnosti, jer su konsultacije deo nastavnog procesa koji i inače nije izložen široj javnosti.

Od gena do eugenike – biologija, računarstvo, filozofija...

Multidisciplinarna nastava se veoma uspešno obavlja putem Moodle platforme, jer na prilično udoban način omogućuje i međusobnu saradnju nastavnika različitih predmeta na zajedničkom projektu vezanom za određenu tematsku celinu. Našim projektom, obrađujući teme iz biologije „Sinteza proteina“ i programiranja „Potprogrami“, promenili smo ustaljeni „scenario“ školskih časova, povećali smo stepen neformalnog učenja, izašli iz okvira učionice i u elektronskom i u „uživo“ smislu, upoznali učenike sa realnom primenom gradiva prezentovanog u školi, ljudima kojima je to profesija, posledicama primene, dali mogućnost učenicima da sami izaberu koji ih segment najviše zanima i u tom smeru nastavili istraživanje i učenje. Napredniji učenici dobili su mogućnost „vođenja“ jednog dela nastavnog procesa.  Stavljanjem učenika u aktivnu ulogu kreatora nastavnog procesa i dajući svima mogućnost izbora i usmeravanja daljeg toka nastavnog procesa, učinili smo da se učenici posvete sadržajima i oblicima rada koji odgovaraju najviše njihovom sopstvenim interesovanjima i stilovima učenja.

» Detalji programa