Vangel Ajanovski

Vangel Ajanovski rođen je 1975.godine u Skoplju. Diplomirao je informatičko inženjerstvo na Institutu za informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerzitet "Sv. Kiril i Metodij" u Skoplju 1999. godine. Tokom studija bio je jedan od organizatora prvog makedonskog studentskog servisa za pristup Internetu, Web hosting i e-poštu i realizovao prve makedonske online servise za studente – aplikaciju za prijavu ispita online, a potom i aplikaciju za ocenjivanje za koju je dobio univerzitetsku nagradu za najbolji studentski projekat u oblasti informatike. Po diplomiranju počinje da radi kao istraživač na matičnom institutu. Godine 2006. magistrira na temu “Javni informacioni sistemi i informacioni portali”, a 2007. biva izabran za asistenta na Institutu za informatiku. U periodu od 2005. do 2009. godine bio je i rukovodilac računskog centra Instituta za informatiku.

Godine 2011. ujedinjuju se informatički departmani Prirodno-matematičkog i Fakulteta za elektrotehniku i informacione tehnologije i postaju novi Fakultet za informatičke nauke i kompjutersko inženjerstvo, na kom nastavlja da radi kao asistent i priprema svoju doktorsku disertaciju.

U svom svakodnevnom radu učestvovao je u nastavi na preko 20 predmeta, napisao je nekoliko priručnika za nastavu u okviru različitih projekata (učestvovao je do sad u 26), i objavio 16 radova u naučnim časopisima ili zbornicima konferencija. Održao je do sada oko 30 izlaganja na različitim konferencijama i radionicama.

» Detalji programa