Datoteke u sistemu Moodle 2.x: "Sve svoje sa sobom nosim"

Nadogradnjom sistema Moodle s verzije 1.9 na 2.x, korisnici se susreću s velikim – konceptualnim i praktičnim - promenama u načinu upravljanja datotekama i rada s obrazovnim resursima. U verziji 1.9 datoteka je vezana uz kurs – korisnik dodaje resurs na zajedničko mesto jednog kursa (Course Files) uz naknadno povezivanje s određenom aktivnošću. U verziji 2.0 datoteka se veže uz neku aktivnost (ili Moodle-resurs) – korisnik prvo dodaje aktivnost, a zatim datoteku. Ova naoko jednostavna promena ima velike posledice. Pozitivne strane novog pristupa su: celovitost kursa (backup kursa uključuje sve datoteke koje se koriste u kursu, manje nepostojećih URL-ova), manje veličine backup arhive (u backupu se više ne čuvaju sve datoteke kursa, već samo one koje se koriste), bolje upravljanje dozvolama za korišćenje datoteka, upotreba istih datoteka u više različitih kurseva. No, negativne strane su nepostojanje sinhronizacije prilikom promene sadržaja datoteka, teško pronalaženje mesta gde se iste datoteke koriste, nezgrapni URL-ovi za pristup datotekama, brisanje datoteka nepovezanih s aktivnostima, nekompatibilnost sa starim načinom upotrebe, itd.

Novost u verzijama 2.x je i podrška za repozitorijume, kojima se pokušavaju premostiti gore navedeni problemi, i usmeriti Moodle zajednicu na ispravno korišćenje LMS-ova, koji se ne bi smeli fokusirati na resurse već na aktivnosti. Idealno, obrazovni resursi trebali bi se nalaziti u sistemima za upravljanje sadržajem - (L)CMS. Tako novi Moodle donosi podršku za repozitorijume poput sistema Alfresco, Dropbox, Google Docs, ali i za baze sadržaja poput sistema Youtube, WikiMedia, Flickr, Picassa web album i slično. Iako je ideja u osnovi dobra, trenutni način rada s datotekama eksternih repozitorijuma još uvek je problematičan i korisnicima neprirodan. Osim toga, repozitorijumom se nazivaju i dokumenti interno dostupni na samom serveru sistema Moodle, poput datoteka servera ili privatnih datoteka korisnika, što je takođe novost u Moodle 2.x. Zbog tih je datoteka važno razumeti trenutni način funkcionisanja repozitorijuma čak i ako administratori ne žele omogućiti korišćenje eksternih repoozitorijuma.

Ove su promene prouzrokovale velike rasprave među korisnicima, i često su razlog ostajanja na verziji 1.9. Iako se stanje sigurno neće vratiti na stari – u osnovi loš – koncept, nadogradnjama nakon prvog izlaska verzije 2.0 situacija se delimično promenila. Omogućen je repozitorijum Legacy Course Files, koji se ponaša slično starom konceptu upravljanja datotekama, no koga nije preporučljivo koristiti. Takođe se korisnicima izlazi u susret privremenim dodacima za pronalaženje veza na iste datoteke i slično, a u verziji 2.2 očekuju se promene kojima će se korisnicima olakšati rad, poput sinhronizacije promenjenih datoteka ili jednostavnog repozitorijuma kursa, koga zajedno mogu koristiti svi nastavnici na kursu.

U prezentaciji se upoređuje koncept rada s datotekama u verzijama 1.9 i 2.x, praktično se objašnjavaju nastale promene, te se daje uvod u korišćenje repozitorijuma u sistemu Moodle. Prezentacija uključuje trenutne probleme vezane za resurse o kojima raspravlja Moodle zajednica te njihova moguća rešenja.

» Detalji programa