Moodle u obrazovanju dece sa smetnjama u razvoju

Pitanje kako da nastava postane zanimljivija i savremenija postojalo je oduvek, kao i veoma važno pitanje, na koje se često zaboravlja, kako da obrazovanje i školu učinimo dostupnim svoj deci. Obuka za korišćenje LMS moodla koju je pohađala grupa profesora, praktično je pomogla u pronalaženju odgovora na naša pitanja i doprinela spajanju koncepta inkluzivnog obrazovanja sa konceptima programirane nastave i elektronskog učenja.

Uvažavajući potrebe dece sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom, reformske procese u Srbiji, kao i svetske tendencije u obrazovanju uopšte, profesori Škole za osnovno i srednje obrazovanje "Milan Petrović" iz Novog Sada, kreirali su i razvili sistem učenja na daljinu, kako bi obrazovne sadržaje učinili dostupnijim svoj deci, a posebno deci sa smetnjama u razvoju. Koristeći mogućnosti novih tehnologija i globalne mreže, tim radi na stvaranju trajnih uslova da deca sa smetnjama u razvoju koja iz bilo kojih razloga ne pohađaju školu (zbog telesnih smetnji, udaljenosti od obrazovnih centara, dugotrajnog bolničkog ili kućnog lečenja), uz pomoć računara, stiču znanja iz ključnih programskih oblasti predviđenih nastavnim planom i programom za osnovnu školu, što im otvara mogućnost završetka osnovne škole i nastavka školovanja. Kompletan sadržaj portala je besplatan i dostupan svima. Sve što je potrebno za rad je: računar, osnovna računarska pismenost i stabilna internet konekcija.

Na portalu se sada mogu naći većinom sadržaji za osnovnu školu (srpski jezik, matematika, priroda, društvo, likovna kultura, muzička kultura), ali i za srednju školu (kurs iz prehrambene tehnologije i grafičarstva) kao i neki drugi sadržaji za koje mislimo da su interesantni, a koji mogu pomoći deci da uče brže i na drugaćiji način.U našoj virtuelnoj školi nema razreda, jer se naši učenici razlikuju po uzrastu, mogućnostima, predznanju, vremenu pristupanja portalu i baš zato, svako dete, sa razvojnim smetnjama ili bez njih može da pronađe odgovarajuće sadržaje za sebe.

Školski portal "Milanče" nakon 3 godine razvijanja i kreiranja nastavnih sadržaja, prilagođenih učenju na daljinu, našao je svoju primenu i u školskim učionicama, zahvaljujući školskoj računarskoj mreži. Korišćenjem programirane nastave u školskim uslovima uklanjaju se osnovni nedostaci učenja na daljinu, a do punog izražaja dolaze prednosti i kvaliteti individualizovane nastave. Kombinacija dinamičnih i očiglednih nastavnih sadržaja pripremljenih u formi programiranog materijala i prilagođenih za elektronsko učenje, uz prisustvo i vođenje nastavnika, u velikoj meri doprinose efikasnijem savladavanju nastavnog gradiva i unpređivanju nastavnog procesa. Pristup nastavnim sadržajima je jednostavan i lak, jer mnoga deca koriste i asistivnu tehnologiju za pristup računaru.

» Detalji programa