Reflektivno učenje? Mahara i Moodle 2.x

E-portfolio je izvorno zamišljen kao elektronski sistem koji omogućava pojedincima čuvanje artefakata kroz ceo život, njihovo organizovanje i grupisanje, te davanje prava pristupa onima kojima pojedinac želi. Većina zapisa akademskog života je sačuvana unutar LMS sistema fakulteta, te tamo i ostaje nakon što pojedinac završi akademsko obrazovanje. Učestalijim korišćenjem e-portfolio sistema integracija LMS i e-portfolija nameće se kao potreba i logični sled tehnološkog razvoja, kako bi se pojedincima olakšalo stvaranje okruženja za celoživotno učenje, te kako se sve češćim korišćenjem e-portfolija u nastavi za procenu znanja neki elementi LMS sistema ne bi morali ugrađivati i u e-portfolio sisteme.

Od verzije sistema Moodle 2.x nastavnicima je dostupna integracija Moodlea s eksternim portfolio sistemima. Standarno Moodle podržava integraciju sa sistemima Box.net, Flickr.com, Google Docs, Picasa te Mahara. Od navedenih aplikacija jedino se Mahara može smatrati pravim e-portfolio sistemom pa ćemo u ovoj prezentaciji prikazati nove mogućnosti integracije Moodle 2.x s Maharom, kao eksternim e-portfolio sistemom. Nakon što je sistem integracije ispravno konfigurisan Moodle podržava izvoz podataka iz aktivnosti poput predaje zadataka, foruma, rečnika, itd. u nekoliko različitih formata, HTML, LEAP2A, slika i tekst.

Fakultet organizacije i informatike ima dugogodišnje iskustvo u području e-učenja. Tome je znatno doprinela činjenica da različiti aspekti e-učenja predstavljaju područje naučnog istraživanja na FOI-u s obzirom da su vezani direktno uz područje informatičkih nauka. Moodle se na FOI-u koristi kao službeni LMS od 2006. godine. U skladu sa sve većim porastom popularnosti Mahara e-portfolio sistema te nakon sprovedenog istraživanja, 2008. godine Mahara je odabrana kao službeni e-portfolio sistem.

U prvom delu izlaganju biće prikazane tehnološko-tehničke pretpostavke za integraciju te trenutne funkcionalnosti koje integracija Mahare i Moodlea donosi. U drugom delu izlaganja biće napravljen prikaz procesa implementacije e-portfolio sistema na Fakultetu organizacije i informatike te osvrt na iskustva tokom upotrebe e-portfolio sistema od 2008. godine do danas kako bi se podstaklo reflektivno učenje studenata ovog fakulteta.

» Detalji programa