Integrisanje terminoloških resursa u Moodle

Na Rudarsko-geološkom fakultetu (RGF) Univerziteta u Beogradu se razvija terminološka baza RudOnto sa idejom da postane referentni resurs za rudarasku terminologiju na srpskom jeziku u elektronskom obliku. Kao centralni terminološki resurs ima neprocenjivu vrednost u procesu nastave. RudOnto se uključuje u takozvani blended learning pristup nastavi na RGF-u kroz eksportovanje delova rečnika u Moodle okruženje.

U uvodnom delu izlaganja će se predstaviti struktura i sadržaj baze RudOnto, nakon čega će se dati prikaz softverskog rešenja za generisanje Moodle glosara iz RudOnto koncepata. U prezentaciji će se ukazati na nedostatke u aktuelnoj impementaciji Moodle glosara i predstaviti način na koji je moguće u aktuelnoj strukturi moodle glosara implementirati dvojezičnost, flektivne oblike reči i relacije među konceptima. Put ka sveobuhvatnijem rešenju integrisanja terminoloških resursa u Moodle je kreiranje specijalizovanog dodatka (plug-in), čiji koncept razvoja će biti predstavljen.

» Detalji programa