Detalji programa


O predavačima i njihovim izlaganjima


1

154 grupe (8000 ljudi) pod istom kapom

Kada i kako iskoristiti kohorte, na primeru organizacije moderisanog kursa za 8000 polaznika.


2

24h Scientix kurseva

O kursevima na Scientix portalu u okviru Scientix Moodla već je bilo izlaganja na predhotnim mootovima. Broj kurseva se znatno proširio u međuvremenu, ponovo su tu aktuelne teme iz STEM oblasti ali i oni o implementaciji novih trendova u nastavi. Novina u tekućem ciklusu jeste i to da će neki od kurseva biti dostupni na 24 evropska jezika.


B

Baza podataka u realnom vremenu

Tema koja je obrađena u ovom radu je vrlo zanimljiva i aktuelna. Sam prikaz digitalnog merenja temperature, slanje podataka na stranicu školskog sajta i popunjavanje tabele iz koje se posle uzimaju podaci za upite, pruža sliku savremenog pristupa bazama podataka. U stvari, kreiran je sistem koji radi u realnom vremenu. Kod takvih sistema ulaz predstvlja neku promenu u realnom okruženju, a izlaz treba da odgovara toj promeni. Sam proces programiranja ovakvih sistema je vrlo složen, ali je u programskom jeziku C# to predstavljeno vrlo razumljivo i za one koji se ne bave programiranjem. Baza podataka obrađena je sa više aspekata, pa je podjednako zanimljiva učenicima svih razreda na različitim područjima rada.

Cilj je bio da se u ovom projektu okupe učenici sa dva područja rada: elektrotehnika i ekonomija, pravo i administracija, kao i veliki broj kolega i roditelja u delu evaluacije. Kroz pripremne aktivnosti obrađeni su uređaji, štampane ploče sa dva termometra (koji su merili temperaturu na dva različita mesta), izvršena su digitalna merenja temperature i dobijeni rezultati su upisani u Access bazu podataka, a potom je pokazano kako se to programski realizuje u programskom okruženju C#. Na taj način su povezana teorijska i praktična znanja učenika i ostvarena je korelacija Poslovne informatike i Programiranja. Projekat je zahtevao veliko angažovanje učenika, umeće korišćenja Interneta i raznih Web alata, ali i strpljivu obradu video i audio materijala, te korišćenje MS Office paketa. Pokazan je značaj vršnjačkog učenja i kritičkog mišljenja, uvođenjem najnovijih tehnika rada sa učenicima i korišćenjem savremenih Web alata za učenje (Moodle sistem, društvene mreže, webinari, oglasne table...).

Rad je uradjen u saradnji sa kolegom Vojom Milanovićem, a potpuno je podržan na kursu: http://sskolala.edu.rs/moodle/course/view.php?id=51


Bedževi u obrazovanju, obrazovanje na Moodleu

Digitalne beževe možemo opisati kao savremena svedočanstva da je njihov vlasnik usvojio obukom predviđena znanja ili ovladao određenim setom veština. Ovo izlaganje će predstaviti obrazovnu dimenziju digitalnih bedževa i razmotriti njihovu moguću uloga u sferi formativnog ocenjivanja, podsticanja motivacije učenika i podrške učenju uopšte. Osvrnućemo se na mesto bedževa na Moodle platformi i dati osnovne smernice za njihovo kreiranje i opisivanje, kao i za vidove njihovog izdavanja polaznicima. Biće objašnjeno povezivanje Moodle naloga korisnika sa njihovim Mozilla Backpackom i prikazan primer kursa "Programiranje mobilnih aplikacija", u kome su korišćeni digitalni bedževi kao vid formativnog ocenjivanja učenika VIII razreda.


Brian Mulligan

Brian Mulligan je građevinski inženjer koji je isprva radio uglavnom u domenu matematičkog modeliranja i simulacije. Trenutno je u ulozi rukovodioca programa odgovornog za razvoj onlajn učenja u Centru za onlajn učenje Instituta za tehnologiju Slajgo na kom predaje od 1984. godine. Predvodnik je brzog razvoja onlajn učenja u IT Slajgo od 2002. godine, zuzetno je angažovan na rastu e-učenja u Irskoj od 1999. godine i osnivač je Irske asocijacije za obrazovne tehnologije 2002. godine. Polja njegovog interesovanja su hibridno učenje i niskobudžetni razvoj programa za online učenje, uključujući masovne otvorene online kurseve (MOOCs). Više o njemu i njegovom radu možete pročitati na: http://brian.mulligan.googlepages.com


C

CARNetov sustav Loomen

CARNetov sustav Loomen s više od 90000 korisnika predstavlja jedan od najvećih Moodle sustava u Hrvatskoj. Cilj prezentacije je predstaviti osnovne tehničke karakteristike sustava kao što su povezanost s autentikacijskom i autorizacijskom infrastrukturom, načini kategorizacije ustanova i korisnika, administriranje korisnika te odnos i povezanost s drugim CARNetovim Moodle instancama. Osim prezentacije osnovnih usluga koje Loomen pruža korisnicima u zemlji i regiji, posebnu pažnju posvetit ćemo Riznici (HUB-u) kao mjestu za razmjenu i objavu korisničkih tečajeva u koje su uključeni i CARNetovi otvoreni tečajevi.


D

Danijela Šćepanović

Danijela Šćepanović je analitičar obrazovne politike i obrazovni tehnolog. Radila je i kao projektni menadžer i rukovodila Programom za razvoj elektronskog učenja na univerzitetima od 2005. do 2011. godine. Trenutno je član Radne grupe za onlajn i digitalno učenje, Direktorata za obrazovanje i kulturu, Evropske komisije.


Darko Grabar

Darko Grabar radi kao voditelj Centra za razvoj programskih proizvoda na Fakultetu organizacije i informatike. Glavni poslovi kojima se bavi kao voditelj centra su: vođenje FOI centra za e-učenje, kontinuirano planiranje, razvoj i implementacija informacijskih sustava Fakulteta organizacije i informatike te suradnja na razvojnim i istraživačkim projektima Fakulteta. Član je povjerenstva za e-učenje na Fakultetu organizacije i informatike u sklopu kojeg je sudjelovao u izradi strategije za e-učenje te je vodio tehničku implementaciju e-učenja na Fakultetu. Održavanjem i razvojem za LMS Moodle bavi se od 2005. godine.

Darko Krsmanović

Darko Krsmanović je diplomirani inženjer elektrotehnike sa bogatim iskustvom u prosveti.

Više o njegovom radu: https://prezi.com/tz69l4qqjuia/presentation/


Dragan Domazet

Dragan Domazet je redovni profesor od 1991. godine. Prvih 20-tak godina svoje karijere se bavio primenom savremenih računarskih metoda analize, optimizacije i projektovanja  mašinskih sistema, prvenstveno presa različitih tipova. 80-tih godina sa bavio istraživanjem i razvojem sistem za projektovanje proizvoda i tehnoloških postupaka primenom računara, uz primenu pojedinih metoda veštačke inteligencije (ekspertni sistemi), koju je izučavao prilikom svog jednogodišnjeg studijskog boravka u SAD (University of Illinois) 1990-91. U toku svog sedmogodišnjeg rada u Singapuru (1994-2001) bavio se istraživanjem računarskih metoda kolaboracije inženjera u razvoju proizvoda  uz primenu objektno-orijentisanih baza podataka i konsaltingom u industriji Singapura, a kao istraživač u Gintic Institute of Manufactiring Technology. Predavao je i na magistarskim studijama na Nanyang Technological University sedam godina. U periodu od 2001-2004. bio je ministar nauke, tehnologije i razvoja u Vladi Republike Srbije, od 2005-2010. bio je prvi dekan i osnivač Fakulteta informacionioh tehnologija a od 2010. je rektor Univerziteta Metropolitan (čiji  je osnivač). Objavio je preko 140 radova i dve knjige.


E

Evidencija kapitala u Moodle sistemu

Rad se zasniva na postojećem softveru Moodle i prilagođen je za korišćenje na pametnim uređajima. Praktičnim primerom prezentovana je lekcija postojećeg nastavnog plana i programa za učenike drugog razreda srednjih stručnih škola obrazovnog profila finansijski administrator kao deo eksperimenta u izvođenju nastave iz predmeta Računovodstvo.


I

Igor Petrušić

Igor Petrušić je diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2012. godine sa prosekom 9,37. Trenutno je doktorand i specijalizant treće godine na smeru Radiologija na medicinskom fakultetu u Beogradu. Zaposlen je kao saradnik u nastavi na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu na predmetima: Patofiziologija 1, Patofiziologija 2 i Medicinska terminologija.


Iskustva i planovi daljeg korišćenja e-učenja na Univerzitetu Metropolitan

U prvom, kraćem  delu izlaganja izlaže se do sada primenjivana strategija primene e-učenja na Univerzitetu Metropolitan i pregled primenjenih sistema i metodologija e-učenja. U drugom, opširnijem delu izlaganja, izlaže se nova strateška orijentacija u primeni e-učenja na Univerzitetu Metropolitan, koje ima za cilj ostvarenje različitih vidova personalizovane onlajn nastave. Ona se zasniva na primeni velikog broja malih objekata učenja čijom kombincijom se mogu generisati različite varijante iste onlajn lekcije, namenjenih različitim kategorijama studenata. Oni slede različite putanje učenja, sa delimično različitim objektima učenja.


Ivana Bosnić

Dr. sc. Ivana Bosnić radi kao docent na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Zainteresirana je za otvorene obrazovne tehnologije, sadržaje i njihovu ponovnu uporabu, sustave za upravljanje učenjem, te primjenu e-obrazovanja u nastavi programskog inženjerstva. Voditeljica je ekspertne skupine za otvorene obrazovne tehnologije i sadržaj u Hrvatskoj udruzi za otvorene sustave i Internet - HrOpen. Autorica je prvog priručnika za Moodle na hrvatskom jeziku, vodi radionice o e-obrazovanju, obrazovnim sadržajima i sustavima za upravljanje učenjem, a aktivno sudjeluje i u prijevodu sustava Moodle na hrvatski jezik.


Ivica Matotek

Ivica Matotek je rođen, živi i radi u Osijeku. Diplomirao je 1997. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku i time stekao zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike. U Rektoratu sveučilišta J. J. Strosmayer-a bio je zaposlen od 01. srpnja 1998. do 30. lipnja 1999. na radnom mjestu sistem inženjera. A od 01. srpnja 1999. je zaposlen u CARNet-u kao koordinator regionalnog čvorišta Osijek. E-learningom se bavi od 1999. godine kao administrator sustava za udaljeno učenje WebCT o čijem je radu održao niz radionica po cijeloj Hrvatskoj. Administrator je sustava za udaljeno učenje Moodle od 2008. godine te je i koautor tečaja Izrada online tečaja pomoću Moodlea.


Izrada nastavnih materijala korištenjem modernih alata za uređivanje i prikaz Web sadržaja

O mogućnosti unaprjeđenja kolegija u sustavu Moodle uz korištenje modernih alata za uređivanje i prikaz Web sadržaja temeljenih na trenutno popularnim Web tehnologijama. U prezentaciji se pravi kratki pregled trenutnog stanja, podržanih funkcionalnosti od strane trenutne verzije Moodlea, mogućnosti integracije te se na nekoliko praktičnih primjera pokazuje koje prednosti donosi naprednija integracija Moodlea s modernim alatima/razvojnim okvirima za izradu i prikaz modernog, responzivnog i dinamičnog Web sadržaja.


J

Jasmina Mešanović

Jasmina Mešanović je zaposlena u ŠOSO "Milan Petrović" u Novom Sadu kao stručni saradnik psiholog, aktuelno u organizacijonoj jedinici Dnevni boravak za tretman dece i omladine sa intelektualnom ometenošću. Autor je i  saradnik na različitim projektima za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom.


Jelena Stojanović

Jelena Stojanović je diplomirala matematiku, smer profesor matematike i računarstva, na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nastavnik je matematike i računarske grupe predmeta u “Politehnici” - školi za nove tehnologije na Novom Beogradu. Administrira školsku Moodle platformu i drži više kurseva na istoj. Održava i uređuje nastavni blog “On-line učionica” na internet adresi profesorka.wordpress.com.

Učesnik je velikog broja seminara stručnog usavršavanja, uglavnom iz oblasti upotrebe informacionih tehnologija. Smatra da nastavnici informatike moraju biti lideri u toj oblasti u svojim školama. Vrši obuke kolega u školi sa temama iz oblasti primene IKT u nastavi.


Jugoslava Lulić

Nastavnik srpskog jezika i književnosti u Tehničkoj školi "9. maj" u Bačkoj Palanci.

Pobornik  celoživotnog učenja, instrukcioni dizajner, autor programa stručnog usavršavanja nastavnika, trener nastavnika u oblasti IKT i veština za XXI vek, bloger.


K

Kako sludeti nastavnike?

Tema izlaganja je priprema i realizacija onlajn seminara za nastavnike "Učenje kroz uranjanje uvirtuelni svet". Nastavnici se upoznaju sa obrazovnim trendovima u koje spadaju i uranjajuća okruženja za učenje, savladavaju osnovne veštine potrebne za korišćenje virtuelnog sveta Second Life i kroz iskustveno učenje i saradnički rad otkrivaju na koje je sve načine moguće učiti i podučavati kroz uranjanje u virtuelni svet.

Seminar se jednim delom odvija na LMS Moodle na kome proučavaju nastavne materijale, primere dobre prakse, pisana i video uputstva, diskutuju na forumu, kreiraju zajednički rečnik pojmova, dok je deo aktivnosti smešten su Second Life (rešavanje kviza, istraživačke ekskurzije, uključivanje u obrazovne zajednice, radionice u realnom vremenu, timsko kreiranje nastavnih materijala – objekata za učenike). Praćenje polaznika i njihovih aktivnosti u virtuelnom svetu i njihovo beleženje u Moodle, omogućeno je zahvaljujući Sloodle softverskom paketu.


Katarina Aleksić

Katarina Aleksić je nastavnik informatike i računarstva u OŠ "Branoslav Nušić" u Beogradu. Više o njoj i njenom radu možete naći na: https://sites.google.com/site/katarinaaleksic/

 


Katarina Veljković

Katarina Veljković - nastavnica računarstva i informatike i matematike u Prvoj kragujevačkoj gimnaziji, autor više projekata od kojih su neki nagrađivani ("Programming the LEGO NXT robot in Microsoft Robotics Studio" - prvo mesto na Microsoft European Innovative Education Forum 2007), saradnik PIL Srbija kao nastavnik trener i voditelj elektronskih kurseva.
Portfolio: https://mahara.org/user/katarinav


Klikeri na Mudlu

Moodle dodaci:

  • IPAL (In-class Polling for All Learners)
  • Active quiz

L

Low-cost Production of MOOCs. Why and How?

Masovni otvoreni onlajn kursevi (MOOCs) se opisuju kao kursevi koji imaju potencijal da otvore mogućnost obrazovanja mnogima koji do sada nisu imali pristup kvalitetnim obrazovnim sadržajima. Međutim troškovi izrade takvih kurseva sa kojima se susreću njihovi najpoznatiji ponuđači mnoge navode na zaključak da oni nisu ekonomski održivi. Da li to tačno? Ako jeste takvi masovni otvoreni kursevi će se teško pojaviti na tržištu pokrivajući usko specijalizovane obuke niti će se razvijati na jezicima koje govore relativno male populacije.

Ova prezentacija opisuje nekoliko projekata u okviru kojih je korišćen niskobudžetni pristup pri izradi masovnih otvorenih onlajn kurseva, što između ostalog uključuje korišćenje Moodle sistema kao platforme za njihovo izvođenje. Ti projekti se suprotstavljaju sve prisutnijem stavu da je za efektan MOOC neophodna skupa produkcija. Predavanje će se dotaći i implikacija niskobudžetne produkcije i drugih pitanja o kojima treba povesti računa da bi se iskoristio pun potencijal besplatnih onlajn kurseva.


M

Marina Dorocki Radujkov

Marina Dorocki Radujkov je nastavnik fizike u Gimnaziji Isidora Sekulić u Novom Sadu. Trenutno je na doktorskim studijama na PMF-u u Novom Sadu. Autor je najposećenijeg sajta za nastavu fizike u srednjim školama u regionu i administrator školskog sajta.

Detaljnije na: https://www.linkedin.com/pub/marina-dorocki/38/783/97

Blog: http://marina.fizika.rs/blog


Metod animacije u radu sa decom

Izlaganje je planirano u formi prezentacije koja će sadržati prikaz animiranih filmova nastalih u inkluzivnim radionicama dece i mladih iz redovne populacije sa mladima sa invaliditetom. Metod animacije pogodan je za usvajanje znanja iz različitih oblasti za osobe različitih sposobnosti i afiniteta.


Milijana Petrović

Milijana Petrović je završila Fakultet organizacionih nauka 1985. godine. Radila je u privredi 10 godina, gde se bavila uvođenjem informacionih sistema i obukom radnika za korišćenje osnovnih finansijskih i drugih aplikacija. Od 1997. godine zaposlena je u Srednjoj školi "17. septembar" u Lajkovcu kao nastavnik poslovne informatike i programiranja. Već nekoliko godina vodi tim za stručno usavršavanje u školi. Veliki je pobornik elektronskog učenja. U svakodnevnom radu sa učenicima koristi savremene Web alate, društvene mreže za komunikaciju, a na školskom Moodle sistemu ima nekoliko kurseva. Voli projektnu nastavu i trudi se da sa kolegama i učenicima svake godine uradi neki značajan projekat.


Moodle i ja se volimo - javno!

Kao i svaki uspješan sustav otvoreno kôda (open source), i Moodle ima veliku zajednicu korisnika koji surađuju na njegovom poboljšanju na razne načine, umjesto da se isključivo koriste činjenicom da je sustav besplatan i koriste ga "privatno", za svoje vlastite potrebe. Primjeri takve suradnje su razmjena iskustava na forumima, suradnja na izradi dokumentacije, prijevodi korisničkog sučelja, rasprave i prijedlozi daljnjih poboljšanja, testiranje sustava i prijava pogrešaka, izrada dodataka i grafičkih tema, itd. Prikazom mogućnosti poboljšanja sustava Moodle doprinosom u zajednici, te novih prilika poput udruge Moodle Association, cilj prezentacije je potaknuti uključivanje pasivnijih korisnika u svjetsku Moodle-zajednicu, u kojoj će zajedno doprinositi razvoju sustava Moodle.


N

Nada Stojičević

Rođena 1971. godine u Nišu gde je završila Elektronski fakultet. Trenutno živi i radi u Pančevu. Profesor je elektro-grupe predmeta u elektrotehničkoj školi "Nikola Tesla", Scientix i Go-Lab ambasador za Srbiju i Nearpod Pionear.


Natalija Diković

Nastavnik tehnike i tehnologije u OŠ „Petar Leković“ Požega. Završila je Fakultet tehničkih nauka u Čačku, a kasnije i master studije i stekla zvanje master profesor tehnike i informatike.

Već osam godina radi po modelu hibridne nastave. Završila je veliki broj obuka i seminara, akreditovanih i neakreditovanih, i imama preko 400 sati stručnog usavršavanja. Ima dva akreditovana seminar „Kako unaprediti angažovanje učenika kreiranjem e-kurseva na Mudl platformi“  i „Podsticajna sredina za učenje uz podršku IKT“. 

Godine 2018. stekla je i zvanje pedagoškog savetnika.

Proglašena je za jednog od jedanaest najboljih edukatora Srbije 2017. i dobitnik je priznanja za Dan opštine Požega 2018. godine.


Natalija Preradov

Natalija Preradov je u prosveti od septembra 2005. godine. Radi u osnovnoj i u srednjoj školi.


Nikolče Šulevski

м-р Николче Шулевски е професор по германски јазик вработен во СОЕУ Јане Сандански, Бизнис Акедемија Смилевски и сопственик на приватното училиште по германски јазик Делфин. Во 2011 год. магистрирал на тема Примена на компјутерите во наставата по германски јазик во училиштата во РМ. Од 2011 год. активно користи и се занимава со платформата МУДЛ. Од 2012 год. работи на докторска дисертација на тема: Усвојување на германскиот како странски јазик со помош на платформата МУДЛ и други софтвери. Своето стручно усовршување во областа на електронското учење го започнува во 2009 год. со магистратурата. Во 2013 год. се стекнал со 10 месечна стипендија од програмата Erasmus Mundus – Basileus IV, програма на ЕУ на Универзитетот во Хајделберг (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg) за истражување.


O

Ocenjivanje korišćenjem Mudla - motivacija za učenje

U cilju povećanja postignuća učenika potrеbno je iskoristiti sve mogućnosti koje pruža sistem obrazovanja. Ovaj rad predstavlja razmatranje mogućnosti i opravdanosti uvođenja dodatnog načina ocenjivanja, korišćenjem Moodle platforme za učenje, koji bi motivaciono uticao na učenike. Polazeći od ove pretpostavke vršeno je istraživanje anketiranjem 168 učenika sedmog i osmog razreda OŠ "Petar Leković" u Požegi. Analizirajući rezultate ankete utvrđeno je da, kod veoma velikog procenta anketiranih učenika, visina ocene utiče na količinu angažovanja u procesu sticanja znanja. Odgovori učenika i rezultati koje postižu ocenjivanjem na Moodle platformi u potpunosti podržavaju mogućnost da se ovaj oblik ocenjivanja uvede kao dodatak ostalim metodama, koje su već zastupljene u školama.


P

Primena metoda e-učenja u nastavi Patofiziologije na Farmaceutskom fakultetu: utisci nastavnika i studenata

Pojavom novih oblika komunikacionih tehnologija omogućeno je da proces edukacije značajno evoluira u okviru svojih multidinamičkih metoda. Jedan od novih vidova edukacije je i eLearning, koji se može kombinovati sa klasičnim oblikom nastave. Ovakav kombinovani oblik nastave: omogućava nove načine komunikacije, podstiče aktivno učenje, povećava pristupačnost informacijama i stvara pozitivno okruženje za učenje. Mogućnost za saradnju u učenju i studenska interakcija su ključni za uspeh u ovakvom mešovitom obliku učenja. Takođe, širok spektar interakcije u e-učenju treba razmotriti kao priliku prebacivanja centralne uloge sa profesora na studenta, kao i novi vid procene studenta. Cilj našeg kombinovanog kursa iz Patofiziologije je bio: da se podrži i proširi face-to-face oblik nastavne aktivnosti, da podstakne studente da se pripreme za praktičnu nastavu i interakciju sa nastavnicima i kolegama, kao i da se pruži prilika studentima koji su položili predmet da utemelje i prošire svoja znanja. Na kursu je bilo 25 studenata, koji su pohađali 14 nedelja praktične i teorijske nastave (1 vežba i predavanje nedeljno i online kurs). Pored nastavnika je bilo uključeno u nastavu i 18 studenata moderatora. Nakon kursa je testirana retencija znanja kod studenata koji su pohađali kombinovanu nastavu i studinata koji su slušali nastavu na klasičan način. Nivo retencije znanja je meren testom koji je sadržao 20 pitanja i 10 zadataka obrađenih tokom redovne nastave. Takođe, studenti su bili anketirani kako bi saznali njihove stavove o učenju i motivaciji na ovom predmetu. Studenti koji su pohađali hibridnu nastavu kategorizovani su na slabo, srednje i veoma aktivne studente. Metod za određivanje aktivnosti studenata je bio njihovo rangiranje na osnovu aktivnosti na forumu na slabo aktivni (učešće na manje od 5 foruma), srednje aktivni (učešće na 5-7 foruma) i veoma aktivni (učešće na više od 7 foruma). Studenti koji su pohađali hibridnu nastavu su postigli bolji rezultat na testu od klasičnih studenata 20 ± 8 vs. 18,1 ± 5,9. Visoko aktvni Online studenti (8) su postigli 26,2 ± 8,9, srednje aktivni Online studenti (10) 19,6 ± 5,1 i slabo aktivni Online studenti (7) 13,4 ± 9. Studenti koji su pohađali hibridnu nastavu su bili zadovoljniji oblikom nastave u odnosu na klasične studente. Zaključujemo da aktivno učestvovanje studenata i jasno definisana uloga moderatora može zaista podići kvalitet edukacije.


Primena Moodlea u nastavi nemačkog jezika (pozitivne i negativne osobine sistema)

Izlaganje se bazira na istraživanju obavljenom u sklopu pripreme doktorske teze na temu "Primena Moodlea i ostalih softvera u nastavi nemačkog jezika u Makedoniji". Istraživanje je urađeno na više nivoa i u više obrazovih institucija: Biznis Akademija Smilevski, Srednja ekonomska škola i privatna škola za nemački jezik. Biće prezentovano kakav je pristup različitih učenika, kako oni prihvataju Moodle, kako se snalaze u sistemu, koje su pozitivne i negativne osobine nastave u kojoj se koristi Moodle u poređenju sa standardnom nastavom, kakvi sve problemi su se pojavljivali u toku nastave, kako je najbolje postaviti Moodle kurs, šta raditi sa velikim kursevima itd.


Priprema za završni ispit 2015

Moodle sistem omogućava kreiranje lekcija i testova koji se mogu primeniti na nastavi, vannastavnim aktivnostima i učenju na daljinu. U ovom radu je prikazano na koji način su učenici od 5-8 razreda uključeni u kreiranje testova dok su učenici 8 razreda imali priliku i da se upoznaju osnove Moodle platforme, kreiraju testove i da dobiju korisničke naloge da testove za završni ispit 2015 a to su Kombinovani test koji sadrži testove iz Geografije, Biologije, Istorije, Fizike i Hemije kao i testove iz Srpskog jezika da vežbaju i na taj način se pripremaju za završni ispit. Planira se upotreba ovog sistema na drugim predmetima, u samoj nastavi kao i za samostalan rad kod kuće.


R

Reciklirate li? - Ponovno korišćenje postojećih aktivnosti i resursa na Moodle platformi

Mudl nam pruža tri mogućnosti korišćenja postojećih resursa i aktivnosti: restauracija, uvoz i resetovanje. Pri restauraciji su mogući problemi sa verzijom pojedinih aktivnosti i jedini način da se to reši je da ih "preskočimo". Kod uvoza materijala iz jednog u drugi kurs jedino moramo voditi računa o broju i rasporedu tema. Resetovanje ima vrlo široke pod-mogućnosti, ali nema "Undo" dugme, pa treba biti oprezan.


S

Shannon Johnston

Dr Johnston je menadžer projekata u Moodle sedištu u Pertu, Australiji, od skoro angažovana da bi se intenzivirala realizacija projekata koji su deo plana budućeg razvoja Moodle sistema (npr. Moodle Association i MoodleCloud hosting). Njeno bogato radno iskustvo uključuje upravljanje projektom uvođenja Moodle sistema kao platforme za učenje na univerzitetskom nivou, akadamsko iskustvo u domenu e-učenja, instrukcioni dizajn i razvoj nastavnih planova i programa, kao i upravljanje različitim projektima koji su na neki način imali veze sa e-učenjem.


Slavica Gomilanović

Slavica Gomilanović, pedagoški savetnik, specijalista obrazovne tehnologije, profesor razredne nastave, radi kao učiteljica u OŠ "Đura Jakšić" Oreškovica. Na Učiteljskom fakultetu u Beogradu završila je diplomske i postdiplomske specijalističke studije. Bila je polaznik CARNet-ove E-learning akademije na kojoj je završila E-learning Course Design, E-learning Tutoring i E-learning Management.

Autor je i realizator većeg broja seminara, učesnik stručnih skupova. Dobitnik je nagrada na nacionalnim nastavničkim konkursima Kreativna škola i Digitalni čas. Na Microsoft PIL Evropskom forumu inovativnih nastavnika dobila je 3. nagradu u kategoriji kritičko mišljenje i izgradnja znanja (Lisabon, 2012) i bila učesnik Microsoft PIL Global foruma (Prag, 2013). Dobitnik je priznanja "Najbolji edukator Srbije 2015", a 2017. godine odabrana je za savetnika – spoljnog saradnika MPNTR-a. Član je MMS-a.

Slađana Ilić

Slađana Ilić je pomoćnik direktora Ekonomsko-trgovinske škole u Kruševcu, gde je prethodno radila kao profesor ekonomske grupe predmeta.

 


T

Tijana Tešan

Tijana Tešan je profesor informatike sa 18 godina radnog staža. Rezultati na takmičenjima iz informatike: 3. mesto u državi i Evropi na takmičenju Siemens Join Multimedia 2003, 2. mesto u republici na takmičenju Filmić 2013, 1. mesto na republičkom takmičenju Sajt za bezbedan Internet, 2. mesto u republici na takmičenju programske aplikacije. Autor je priručnika Osnove SketchUp-a, koautor udžbenika iz Informatike za Republiku Srpsku (2002-2014), koautor udžbenika za Tehničko i informatičko obrazovanje za 6. razred osnovne škole, autor školskog sajta vukaros.edu.rs, Moodle platforme vukaros.edu.rs/eucenje.


Tiron Andrić

Tiron Andrić je zaljubljen u računare od kada je prvi put pobegao iz škole da bi rastavio svoj Commodore 64 a u nastavi se pronašao jer pred drugima može da se pretvara da je mnogo pametan.


V

Vladan Al. Mladenović

Član Moodle mreže Srbije, nastavnik fizike u OŠ "Ivan Vušović" u Ražnju i u gimnaziji u Aleksincu, Moodle administrator, predavač, moderator, član Udruženja fizičara Omega, koautor više akreditovanih obuka, prevodilac phet.colorado.edu na srpski jezik, savetnik-spoljni saradnik ŠU, član Nacionalnog prosvetnog saveta.


Ž

Živana Komlenov Mudrinski

Moodle administrator i webmaster na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Od 2019. godine i administrator centralne Moodle instalacije Univerziteta u Novom Sadu.

Aktivno učestvuje u izradi elektronskih kurseva, te njihovom izvođenju i održavanju, predvodi lokalizacijski tim za razvoj i održavanje srpskih jezičkih paketa Moodle, a u više navrata je izvodila radionice i duže kurseve na temu Moodle platforme u Srbiji i okruženju.

Ima bogato iskustvo u nastavi na srednjoškolskom i univerzitetskom nivou, kao i u organizaciji naučnih i stručnih skupova, ponajviše Moodle mootova. Zamenik je predsednika Upravnog odbora Moodle mreže Srbije od njenog osnivanja.