O predavačima i njihovim izlaganjima


Користење на Moodle платформа во наставата на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип

  • Историја за УГД, Центар за електронско учење
  • Статистички податоци за Moodle платформата на УГД
  • Примена на модули и плагини и др.