МУДЛ платформата во високото образование - Примена и употреба во БАС

  • Начини за развој или модификација на плагини во однос на образовни потреби.
  • Процедури за update на платформата и базите.
  • Претворање на стари типови и архитектури на датабази во новите INNODB архитектури.

» Detalji programa